INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych


REMEDIUM.CH SP. Z O.O.
Ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia
numer NIP:
8681968987,  numer REGON: 367275540

realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Remedium.ch Sp. z o.o. , ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-70 Bochnia, numer NIP: 8681968987, numer REGON: 367275540, (zwany dalej Administratorem).
 2. Inspektor Ochrony Danych adres e-mail iod@remedium.ch
 3. W zależności od istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 9 ust. 3 RODO w celu:
  a) realizacji działalności aptecznej i świadczenia usług farmaceutycznych, a także zaspokojenia potrzeb zdrowotnych związanych z zaopatrzeniem w produkty farmaceutyczne – podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa
  b) Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej umowy sprzedaży produktów (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,
  c) Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,
  d) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa),
 4. Przepisy RODO określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych bez konieczności uzyskania zgody, co uzasadnione jest ochroną innych praw podstawowych. Nie jest wymagana zgoda jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania.
 5. Administrator może przetwarzać również dane szczególne wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, w szczególności dotyczące zdrowia, chorób, a także inne dane szczególne, jeżeli jest to niezbędne do realizacji działalności aptecznej i świadczenia usług farmaceutycznych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych związanych z zaopatrzeniem w produkty farmaceutyczne. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 pkt (h) RODO.
 6. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.
 7. Podanie przez Państwa danych jest:
  a) Dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dokumentacji dotyczącej wykonania przez Administratora zawartej umowy sprzedaży produktów farmaceutycznych – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy oraz przepisy prawa
  b) Konieczne, jeżeli ich podanie jest niezbędne w celu realizacji działalności aptecznej i świadczenia usług farmaceutycznych, a także zaspokojenia potrzeb zdrowotnych związanych z zaopatrzeniem w produkty farmaceutyczne
 8. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
  a) wymaganego przepisem prawa,
  b) istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  c) przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,
 9. Administrator zobowiązany jest gromadzić informacje zawierające dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną. Dane są gromadzone i przechowywane oraz przekazywane, Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
 10. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  a) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  b) Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państw Unii Europejskiej w celu możliwości zrealizowania recept transgranicznych (art. 96a ust. 1a Prawo farmaceutyczne)
 12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 13. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
 14. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.